Regulamin

REGULAMIN OŚRODKA WYPOCZYNKOWEGO „ZIELONY WIELONEK”

Postanowienia ogólne:

 1. Pobyt na terenie Ośrodka oznacza znajomość i akceptację niniejszego regulaminu. 
 2. Ośrodek świadczy usługę krótkotrwałego zakwaterowania w domkach letniskowych bez dodatkowych świadczeń.
 3. Na terenie Ośrodka mogą przebywać jedynie zakwaterowani Goście. 
 4. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 dozwolony jest wyłącznie pod opieką osób dorosłych.
 5. Na terenie Ośrodka zabrania się prowadzenia handlu, hazardu, działań promocyjnych i reklamowych bez zgody Kierownika Ośrodka.
 6. Na terenie Ośrodka akceptujemy pobyt zwierząt domowych.

Zasady zakwaterowania:

 1. Goście korzystają z zakwaterowania w domkach letniskowych typu “Brda” zgodnie z aktualnym cennikiem i warunkami rezerwacji. 
 2. W miesiącach: lipiec i wrzesień rezerwacja jest możliwa na minimum 5 dniowy pobyt.
 3. Doba hotelowa trwa od godziny 16.00 do godziny 11.00 dnia następnego. 
 4. Goście Ośrodka zobowiązani są do dokonania meldunku na podstawie dokumentu tożsamości.
 5. Do korzystania z usług w naszym Ośrodku uprawniają: dowód wpłaty potwierdzający zapłatę zadatku na konto bankowe, potwierdzenie rezerwacji, oraz pełna zapłata za pobyt.
 6. Uregulowanie całkowitego kosztu pobytu następuje przelewem na konto Ośrodka lub gotówką/kartą płatniczą najpóźniej w dniu przyjazdu.
 7. Zadatek należy wpłacić przelewem w terminie nie dłuższym niż 14 dni od telefonicznej lub mailowej rezerwacji. Rezygnacja Gościa z przyjazdu nie uprawnia do zwrotu zadatku. Szczegóły wpłat zadatku dostępne są w regulaminie rezerwacji.
 8. W przypadku rezerwacji dokonywanych w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym przyjazdem rezerwujący zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia wpłaty na e-mail: rezerwacje@wielonek.com w celu weryfikacji wpłaty. 
 9. Każda zmiana terminu przyjazdu lub wyjazdu (np. późniejszy przyjazd lub wcześniejszy wyjazd, rezygnacja z pobytu) nie upoważnia do zmniejszenia kosztów pobytu i zwrotu jakichkolwiek środków pieniężnych
 10. Przekazanie i zdanie domku następuje w obecności personelu Ośrodka.
 11. Goście mają obowiązek posprzątania domku przed wymeldowaniem. Należy pozmywać naczynia, wynieść śmieci do wyznaczonego kontenera, zdjąć pościel, sprzątnąć lodówkę.
 12. Z chwilą przejęcia kluczy do domku zameldowany Gość staje się osobą materialnie odpowiedzialną za przedmioty oddane do użytkowania.
 13. W domkach zabrania się w szczególności: palenia wyrobów tytoniowych, wynoszenia z domków przedmiotów stanowiących jego wyposażenie, pozostawienia bez nadzoru przewodów i urządzeń elektrycznych pod napięciem.
 14. Zgubienie klucza przez Gościa skutkuje uiszczeniem przez niego opłaty w wysokości 50zł.
 15. Na terenie Ośrodka nie można przechowywać przedmiotów niebezpiecznych tzn. broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, iluminacyjnych itp.

Przepisy porządkowe:

 1. Przebywanie na terenie Ośrodka zobowiązuje do zachowywania się w sposób niezagrażający bezpieczeństwu: własnemu, innych Gości oraz mieniu Ośrodka.
 2. Na terenie Ośrodka obowiązuje cisza nocna w godzinach 22.00 – 07.00.
 3. Osoby nieprzestrzegające regulaminu, zakłócające spokój i porządek w Ośrodku mogą zostać z niego usunięte bez prawa do jakiegokolwiek odszkodowania.
 4. Szkody powstałe z winy Gości rozliczane są na miejscu. W przypadku braku możliwości ustalenia kosztu naprawy w chwili powstania szkody, dopuszcza się dokonanie wyceny szkody w terminie 7 dni. W tym przypadku należy sporządzić protokół zniszczeń.
 5. Bardzo prosimy o dbanie o czystość i porządek na terenie Ośrodka.
 6. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie obiektu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają/szkodzą innym Gościom.
 7. W obiekcie obowiązuje całkowity zakaz posiadania i zażywania zakazanych prawem środków odurzających. W razie stwierdzenia łamania tego zakazu, fakt ten zostanie zgłoszony na Policję a Gość będzie musiał niezwłocznie opuścić obiekt bez prawa do zwrotu kosztów wynikających ze skrócenia pobytu w obiekcie.
 8. W przestrzeniach ogólnodostępnych zwierzęta muszą być trzymane na smyczy.
 9. Plac zabaw dla dzieci przeznaczony do korzystania wyłącznie pod opieką dorosłych.
 10. Ośrodek nie ponosi odpowiedzialności za pozostawione w pokojach przedmioty wartościowe i pieniądze. Prosimy o zachowanie należytej staranności związanej z zamykaniem okien i drzwi w momencie opuszczania Ośrodka.

Postanowienia końcowe:

 1. Goście korzystający z usług Ośrodka zobowiązują się nie tylko przestrzegać postanowień niniejszego regulaminu, ale również przepisów BHP i przeciwpożarowych oraz poleceń kierownictwa i obsługi Ośrodka.
 2. Wszelkie ewentualne reklamacje z tytułu nienależycie świadczonych usług należy zgłaszać bezpośrednio Kierownikowi Ośrodka. Skargi wniesione po zakończeniu świadczenia mogą nie zostać rozpatrzone.

Warunki rezerwacji

 1. Podmiotem wynajmującym domki na pobyty wypoczynkowe jest Solidar Sp z o.o., ul. Wełniany Rynek 5, 85-036 Bydgoszcz.
 2. Dokonanie rezerwacji jest równoznaczne z akceptacją  Warunków Rezerwacji i Regulaminu Ośrodka Wypoczynkowego “Zielony Wielonek”.
 3. W miesiącach: lipiec i wrzesień rezerwacja jest możliwa na minimum 5 dniowy pobyt.
 4. Wstępnej rezerwacji domków można dokonać telefonicznie pod numerem tel.: +48 532 213 244, drogą elektroniczną za pomocą poczty internetowej: rezerwacje@wielonek.com lub przez messengera na facebooku. Wstępnie przyjęta rezerwacja jest obowiązująca po wpłaceniu zadatku w wysokości 20% kosztów pobytu. Wpłat należy dokonywać na konto:


              Solidar Sp z o.o. 

              Wełniany Rynek 5,

              85-036 Bydgoszcz

              Numer konta: 19 1750 0012 0000 0000 3286 6368

 5. W tytule wpłaty bądź przelewu prosimy o podanie informacji: zadatek + imię i nazwisko osoby na którą dokonana jest rezerwacja.
 6. Płatność za pobyt jest płatnością za usługę noclegową.
 7. Zadatek musi być wpłacony w ciągu 14 dni od dnia utworzenia rezerwacji. Dopłata do całości za pobyt następuje w pierwszym dniu pobytu.
 8. W przypadku rezerwacji dokonywanych w terminie krótszym niż 14 dni przed planowanym przyjazdem rezerwujący zobowiązany jest do przesłania potwierdzenia wpłaty na e-mail: rezerwacje@wielonek.com w celu weryfikacji wpłaty.
 9. Obowiązuje dodatkowa opłata za energię elektryczną – zgodnie ze zużyciem według licznika 1kWh=1zł.
 10. Doba hotelowa rozpoczyna się o godz. 16.00, a kończy się o godzinie 11.00 dnia następnego.
 11. W przypadku rezygnacji z rezerwacji lub skrócenia pobytu, zadatek za niewykorzystany pobyt nie jest zwracany.
 12. Niniejsze warunki stanowią integralną część Regulaminu Ośrodka, opublikowane są na terenie Ośrodka oraz na stronie internetowej Ośrodka.
 13. Solidar Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo zmiany niniejszych warunków, przy czym nowe postanowienia nie obowiązują osób rezerwujących, które dokonały rezerwacji przed wprowadzeniem zmian.
 14. Niniejsze warunki rezerwacji wchodzą w życie z dniem 01.04.2021 r.